วิชา Dynamics | be-engineer

วิชา Dynamics

Dynamics

วิชา Engineering Mechanics II เนื้อหา midterm

เนื้อหา 26 ชั่วโมง

เรียนได้ 36 ชั่วโมง

ราคา 2,400.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 พ.ย. 2566
2Kinematics of Particles
3Force and Acceleration
4Work and Energy
5Impulse and Momentum