วิชา Chemistry module1 | be-engineer

วิชา Chemistry module1

Chemistry module1

เนื้อหาสำหรับการสอบครั้ง 1

เนื้อหา 22 ชั่วโมง

เรียนได้ 33 ชั่วโมง

ราคา 2,100.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 พ.ย. 2566
2ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอะตอม
3แนวโน้มของสมบัติตามตาราพีริออดิก
4พันธะเคมี
5ธาตุทรานซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน
6ปริมาณสัมพันธ์