วิชา StaticsME | be-engineer

วิชา StaticsME

StaticsME

เนื้อหาส่วนของ midterm

เนื้อหา 27 ชั่วโมง

เรียนได้ 37 ชั่วโมง

ราคา 2,100.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 พ.ย. 2566
2Force System
3Equilibrium
4Structure
5Frame and Machine
6Distribute Load