วิชา Strength | be-engineer

วิชา Strength

Strength

วิชา Mechanics of Solids เนื้อหา midterm

เนื้อหา 29 ชั่วโมง

เรียนได้ 39 ชั่วโมง

ราคา 2,100.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 พ.ย. 2566
2Internal Loading
3Concept of Stress
4Axial Loading
5Torsion
6Pure Bending
7Transverse Loading