วิชา Kinetics Reactors | be-engineer

วิชา Kinetics Reactors

Kinetics Reactors

CHE 343 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ สำหรับน้องที่เรียนคณะวิศวเคมี เนื้อหา midterm เป็นคอร์สอัพเดทใหม่ วิดีโอแรกจะมาวันที่ 16 ส.ค. และจบก่อนสอบ midterm 2 สัปดาห์

เนื้อหา 26 ชั่วโมง

เรียนได้ 36 ชั่วโมง

ราคา 2,400.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 พ.ย. 2566
2Mole Balance, Conversion And Sizing
3Rate Laws & Stoichiometry
4Isothermal Reactor Design
5Collection & Analysis of Rate Data
6Parallel Reactions
7Reactions In Series
8Gibbs Free Energy and Thermodynamics