วิชา DynamicsME final | be-engineer

วิชา DynamicsME final

DynamicsME final

วิชา Engineering Mechanics II (MEE212) สำหรับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาค เครื่องกล, เมคคาฯ เนื้อหา final

เนื้อหา 26 ชั่วโมง

เรียนได้ 36 ชั่วโมง

ราคา 2,400.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 ม.ค. 2567
2Plane Motion of Rigid Body
3Plane Force and Acceleration
4Plane Work and Energy
5Plane Impulse and Momentum